FAQS

Tens dubtes?

Consulta aquesta secció, i si no trobes la solució, truca’ns. A NEDA et volem donar respostes, et volem ajudar!

PRODUCTES

Quins són els desinfectants més utilitzats en piscines?
El triclor tabletes, que és clor en pastilles (normalment de 200 g) i serveix per mantenir una cloració contínua a l’aigua. El triclor granulat, el clor granulat amb un 90%, que costa una mica de desfer-se i que serveix per treure taques del terra, per això només es pot utilitzar en piscines d’obra. I per últim, el diclor granulat, que és clor de 55% que es desfà ràpidament i serveix per fer les supercloracions de l’aigua.
 
Com funcionen el modificadors de pH?
El pH d’una solució aquosa ens indica l’acidesa o alcalinitat de l’aigua. L’aigua àcida es produeix quan el pH baixa de 6,9. Per pujar el pH s’ha d’utilitzar el pH plus en pols o líquid, i per baixar-lo, cal el pH minus, també en pols o líquid.
 
Què són els floculants?
Són productes que es fan servir per eliminar les partícules en suspensió a l’aigua. Es solen presentar en líquid, tabletes, saquets i en pols. Aquests són alguns dels avantatges que podem trobar fent servir floculants:
· Produeixen una aigua filtrada més clara.
· Redueixen el consum d’altres productes químics.
· Afavoreixen el procés de filtració.
 
Què són els algicides?
Son productes que s’utilitzen per eliminar las algues de l’aigua.
 
Què són els coagulants?
Son productes que serveixen per fer les partícules més grans i que el filtre les pugui retenir.
 
Puc posar els saquets de floculant en una piscina amb equip de sal?
Sí, és poden posar en piscines tant de sal com de clor.
 
Puc posar l’algicida (antialgues) en una piscina amb equip de sal?
Sí, si és un algicida (antialgues) com ALGIKLEAN , específic per a piscines de sal que no porta sulfat de coure.
 
Hi ha hagut una tempesta i l’aigua de la piscina ha quedat tèrbola, que faig?
Pot ser el filtre que hagi quedat brut amb fulles i branques, cal netejar-lo. El ph sol desajustar-se molt i l’alcalinitat també, s’ha d’ajustar el ph amb PH MINUS o PH PLUS i ajustar l’alcalinitat amb SUBE TA o BAJA TA, afegir GOLDENFLOCK per aglutinar partícules en suspensió.
 
Com puc eliminar la capa superficial de pol·len a l’aigua?
Afegint GOLDENFLOCK a l’aigua per coagular el pol·len, el filtre farà la resta.

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT

El gressite impermeabilitza la piscina?
No, igual que la resta de revestiments serveix per acabat i embellir la piscina. El que fa la impermeabilització és el mateix gunitat.
 
A sobre del formigó gunitat s’ha de donar una capa d’impermeabilitzant?
No, el formigó gunitat, si està aplicat correctament, no necessita una segona impermeabilització.
 
La piscina perd aigua, ha baixat el nivell, que està passant?
S’ha de fer un estudi per veure per on perd aigua, on és la fuita. El procés dura unes setmanes, atès que la piscina ha d’estar en observació per part dels nostres tècnics. Pot ser per un tub trencat si perd aigua molt ràpid, o podria ser una fissura estructural si perd més lentament, el primer que cal fer és determinar on és la fuita.
 
Com cal agafar una mostra d’aigua de la piscina perquè em feu una analítica?
Cal agafar la mostra en un recipient net i que prèviament no hagi contingut líquids que puguin incidir en els resultats. Es recomana utilitzar ampolles que hagin contingut aigua. La mostra es pren en un lateral de la piscina, en la seva part central. Cal submergir el recipient el màxim possible, omplir-lo fins a dalt i tapar-lo immediatament.

PARÀMETRES DE L’AIGUA

Com agafar la mostra?
Cal agafar la mostra en un recipient net i que prèviament no hagi contingut líquids que puguin incidir en els resultats. Es recomana utilitzar ampolles que hagin contingut aigua. La mostra es pren en un lateral de la piscina, en la seva part central. Cal submergir el recipient el màxim possible, omplir-lo fins a dalt i tapar-lo immediatament.
 
Com pujar l’alcalinitat?
Afegir Sube TA. 17 g/m3 d’aigua per cada 10 ppm que es volen pujar. Valor ideal entre 80 i 120.
 
Com baixar l’alcalinitat?
Afegir Baja Ta. 25 g/m3 d’aigua per cada 10 ppm que es volen baixar, sempre que l’alcalinitat sigui superior a 150 ppm.
 
Com pujar el pH?
Afegir Ph plus. 1,5 kg/100m3 per augmentar 0,2 unitats. pH ideal entre 7,2 i 7,6.
 
Com baixar el pH?
Afegir 100 g/10m3 d’aigua per augmentar 0,1 unitats. pH ideal entre 7,2 i 7,6.
 
Com pujar el clor?
Afegir Diclor granulat. 15 g/10m3 d’aigua. Clor ideal entre 1 i 3.

PROBLEMES I SOLUCIONS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓ
Aigua Verda -Falta de clor
-Presència d’algues
-Falta de filtració
Efectuar una supercloració amb clor granulat i també afegir un antialgues (sempre que sigui adequat al material de construcció de cada piscina) i deixar la piscina en filtració 24h.
Aigua tèrbola -pH molt alt i alcalinitat molt alta
-Filtre brut
-Presència de matèria orgànica en suspensió.
Ajustar pH amb pH Minus o pH Plus i alcalinitat amb Sube TA o Baja TA
Ajustar nivell de clor
Fer rentat de filtre.
Posar saquets de floculant als skimmers
Afegir-hi un coagulant per aglutinar partícules (Goldenflock).
Aigua marró, negra o blau fosc després de posar clor -Presència de metalls a l’aigua tals com ferro o magnesi. Aplicar hiperoxidació amb 50 ppm d’Oxipure. Augmentar pH a 8,5 Afegir-hi 20g/m3 d’Abrillantador Afegir-hi floculant per dipositar els metalls a l’aigua i seguidament passar el netejafons amb la vàlvula selectora en buidat per treure’ls cap a fora sense que passin pel filtre. Seguidament tractar l’aigua amb Ion Magnèctic.
Taques liles a les parets i els accessoris empotrables tenyits de lila -Presència de coure a l’aigua. Netejar les parets i els accessoris amb un raspall i afegir en dues vegades Copper Out per eliminar les partícules de coure.
Taques negres al fons i parets i a les juntes - Presència de fongs -Piscines d’obra: afegir clor granulat lent a sobre de les taques, deixar unes hores la piscina parada i seguidament raspallar amb un raspall d’inox. Continuar el tractament afegint cada 15 dies antialgues per algues negres (Algiblack). -Piscines liner o fibra: raspallar les parets i terra , fer supercloració i afegir Algiblack.
Aigua marró després de pluja -Pluja de fang Afegir floculant líquid o en saquets i deixar la piscina en repòs 24 hores. Seguidament passar neteja fons amb vàlvula selectora en buidat. I fer rentat de filtre. Seguidament ajustar pH i alcalinitat, superclorar l’aigua i afegir un Goldenflock per acabar de netejar i donar brillantor a l’aigua.
Parets i terres que patinen -Algues adherides a parets i terres. Regular valor de pH entre 7,2 i 7,6. Dosificar diclor granulat i netejar les parets. Seguidament afegir antialgues.
Incrustacions a les parets i terra
(parets i terres rugosos)
-Alcalinitat i pH molt alts
-Aigua dura
Baixar l’alcalinitat a 80-120 i ajustar pH a 7,2-7,6. Passades 24h raspallar parets.
Afegir-hi 10g/m3 d’Anticalcari o 20g/m3 d’Anticalcari No-PHOS.
Línia de flotació bruta o negra -Presència de matèria orgànica a l’aigua. Netejar la línia de flotació amb líquid especial per cada tipus de piscina (Poolnet o Linnet) i afegir cada 15 dies Goldenflock o Ultraclear.
Olor a clor, picor als ulls i a la pell -pH i/o alcalinitat desajustats
-elevada presència de clor combinat
Ajustar pH i Alcalinitat
I fer una supercloració per disminuir els nivells de cloramines amb 30g/m3 d’Oxishock
Pol·len a l’aigua -Polinització Afegir 0,5L/100m3 de Goldenflok.
Alga verda -Kit d’anàlisi caducat
-Desinfecció insuficient
-Contaminació per espores de la piscina
1.- Reviseu la caducitat del Kit d’anàlisi. Utilitzeu un Kit d’anàlisi que mesuri el clor lliure (escala de color rosa) enlloc del clor total (escala de color groc)
2.- Verificar el pH i ajustar-lo
3.- Aplicar tractament de xoc: 40g/m3 de DICLOR + 0,5L/100m3 d’ACTIBON.
Alga groga Nivell alt de fosfats Analitzar els fosfats: si estan per sobre els 200ppm, aplicar tractament de Phos-Out.
Alga negra o marró Contaminació per espores del vas de la piscina. Raspallar les zones afectades amb raspall Inox i aplicar-hi 1,5L/100m3 d’Algiblack
Insectes a l’aigua Insectes superficials o aquàtics Afegir-hi 0,75L/100m3 de Fast Down
Abelles / vespes Rusc a la vora Col·locar 2 “trampa para avispas” als costats oposats de la piscina.
Bacteris i partícules roses Contaminació bacteriana Aplicar un tractament de xoc amb 50g/m3 d’Oxipure, amb 0,5L/100m3 d’Actibon.
Excés de clor Sobredosifiació o restes de supercloració Aplicar-hi 1g/m3 per cada ppm de clor que es vulgui reduir de Resticlor.
(Exemple: si tenim una piscina de 50m3 amb 8 ppm de clor, volem deixar l’aigua a 2 ppm, cal que hi afegim 6g/m3 per 50m3, és a dir: 300g de Resticlor.